پیش بینی کیفیت زندگی پس از جراحی صرع لوب فرونتال بر اساس ارزیابی های عصب روان شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

صرع لوب فرونتال با اختلال عملکرد شناختی همراه است که ممکن است بر کیفیت زندگی  قبل و بعد از جراحی برای صرع تاثیر منفی بگذارد. این مطالعه با هدف یافتن عوامل شناختی پیش بینی کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال که تشنج آنها با جراحی برای صرع کنترل شده بود، انجام شد.

مواد و روش ها: 

بیست و چهار بیمار مبتلا به صرع لوب فرونتال که از خرداد 1393 تا خرداد 1398 تحت عمل جراحی صرع قرار گرفتند، انتخاب شدند. پیامد تشنج با طبقه بندی انگل اصلاح شده ارزیابی شد. همه بیماران با مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر اصلاح شده، مقیاس حافظه وکسلر، آزمون ردیابی رنگ، تست برج لندن، تست زبانپریشی نامگذاری فارسی و تست تشخیصی زبانپریشی فارسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کیفیت زندگی با پرسشنامه کیفیت زندگی در صرع با 89 آیتم ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس با اندازه گیر ی های مکرر و مدلهای خطی تعمیم یافته استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج نشان داد که بین نمرات حافظه کاری (0/01=p)، هوش کلی (0/001>p)، و هوش عملکردی (0/001>p) قبل و بعد از عمل تفاوت معنی داری وجود داشت. مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته نشان داد که خطاهای رنگ در قسمت 2 آزمون ردیابی رنگ با آماره  18/43- و نمرات نمایه شده بالاتر حافظه کلامی با آماره 1/28-، هر دو قبل از جراحی، کاهش امتیاز کیفیت زندگی کل را پیش بینی کردند.

نتیجه گیری:

 حافظه کاری و عملکرد اجرایی عوامل عصبی روانشناختی هستند که ممکن است کیفیت زندگی را در پس از جراحی برای صرع لوب فرونتال پیش بینی کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476485 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!