تخمین ویژگی های بیوشیمیایی پرتقال خونی رقم مورو با بکارگیری فن آوری ماشین بینایی و شبکه های عصبی مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، مرکبات به ویژه پرتقال نقش به سزایی در رژیم غذایی انسان ها دارد و ارزیابی ویژگی های کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی و پیش بینی ویژگی های بیوشیمیایی پرتقال خونی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی است. در این آزمایش، ابتدا میزان ویتامین ث، محتوای قندی و مقدار pH با استفاده از روش های آزمایشگاهی مختلف به دست آمد. سپس با کمک تکنیک پردازش تصویر تعداد 108 ویژگی بافتی و 57 ویژگی رنگی از تصاویر اخذ شده از نمونه های پرتقال در فضاهای رنگی CIElab، RGB، HSV و HSI استخراج شد و با بهره گیری از روش شبکه های عصبی مصنوعی، ویژگی های بیوشیمیایی تخمین زده شدند. جهت ارزیابی پارامترها و انتخاب بیشترین دقت پیش بینی، از یک شبکه عصبی پیشخور با الگوریتم یادگیری لورنبرگ- مارکوارت با تعداد نرون ها و توابع انتقال متفاوت در لایه های پنهان و خروجی استفاده شد. در نهایت، با بکارگیری بهترین نوع شبکه عصبی و با استفاده از 165 ویژگی بافتی-رنگی، میزان ویتامین ث، محتوای قندی و pH، به ترتیب با ضرایب همبستگی 950/0، 968/0 و 884/0 تخمین زده شدند. بنابرین، با درنظر گرفتن ضریب همبستگی مناسب، می توان گفت فن آوری ماشین بینایی و پردازش تصویر قادر است با دقت خوبی ویژگی های بیوشیمیایی پرتقال خونی را تخمین بزند.

زبان:
فارسی
صفحات:
157 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477342 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!