ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با استفاده از مدل های گرافیکی و ریاضی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

طی سال های گذشته، هزینه خدمات بیمارستانی به شدت افزایش یافته است؛از این رو توجه به مدیریت صحیح هزینه ها در بیمارستان ها و ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ناگزیر از به کارگیری تحلیل های اقتصادی هستیم. هدف مطالعه حاضر بررسی انواع کارایی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، قبل و بعد از استقرار طرح تحول نظام سلامت بود.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی برای سنجش کارایی فنی، مقیاس و مدیریتی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها و همچنین مدل پابن لاسو طی سال های 1392 و 1396 انجام گردید.

یافته ها

میانگین کارایی فنی و مقیاس بیمارستان ها از 0/945 در سال 1392 به 0/924 در سال 1396 رسیده است. همچنین میانگین تغییرات بهره وری کل معادل 0.978 بوده که نشانه بهبود وضعیت بهره وری طی دوره مطالعه است.

نتیجه گیری

یکی از علل افزایش تعداد بیمارستان های با کارایی فنی و مقیاس یک، شروع فعالیت بیمارستان حشمتیه و استفاده بهینه از منابع توسط بیمارستان نام برده می باشد. در این پژوهش، نتایج شاخص مالم کوییست و مدل پابن لاسو تا حدود زیادی یکدیگر را تایید می کند و مبنی بر بهبود عملکرد بیمارستان ها پس از استقرار طرح تحول سلامت می باشد ولی مقادیر انواع کارایی محاسبه شده از طریق روش تحلیل پوششی داده ها نشانگر کاهش جزیی عملکرد بیمارستان های سبزوار پس از اجرای طرح تحول می باشد. از این رو توزیع صحیح منابع، کمک موثری به بهبود وضعیت عملکردی بیمارستان ها می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
379 تا 392
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477725 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!