ارزیابی آگاهی و نحوه عملکرد والدین در مواجهه با آسیب های دندانی کودکان 12 -7 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

صدمات دندانی از شایع ترین مشکلات دندانی درکودکان است که اثرقابل ملاحظه ای برسلامت روانی و جسمی کودک دارند.از آنجایی که والدین جزو اولین کسانی هستندکه درمحل حادثه حضور می یابند، آگاهی آنها ازاقدامات اورژانسی،تاثیر به سزایی درپیش آگهی این دندانها دارد.هدف این مطالعه ارزیابی آگاهی ونحوه عملکردوالدین درمواجهه با آسیبهای دندانی کودکان12-7 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گرگان بود.                                     

مواد و روش ها

دراین مطالعه توصیفی- مقطعی،225 پرسشنامه استاندارد بین والدین کودکان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی  توزیع شد.پرسشنامه شامل4 بخش: اطلاعات دموگرافیک،اجتماعی،اورژانسی صدمات دهان ودندان و پیشگیری وکنترل تروما بود. برای بررسی ارتباط میانگین آگاهی باجنسیت،از T-testاستفاده شدو باآزمون ANOVA ،ارتباط بین میانگین نمره آگاهی والدین باهریک ازمتغیرهای سن، تحصیلات وتعداد فرزندان مورد بررسی قرارگرفت.(pvalue <0.05)

یافته ها

میانگین نمره آگاهی والدین، 9/1±3/3 از13نمره محاسبه شدکه بین مادران وپدران تفاوت معنی داری وجود نداشت.همچنین اختلاف معنی داری بین سن والدین وتعداد فرزندانشان با آگاهی آنها یافت نگردید.ارتباط  مستقیم معناداری بین وضعیت تحصیلی والدین و نمره آگاهی نسبت به آسیب های دندانی مشاهده شد(pvalue=0.05). 48% ازوالدین،تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درزمینه آسیب های دندانی کسب نکرده بودند،88% از والدین،تمایل به یادگیری کمکهای اولیه دررابطه با ضربات دهان و دندان داشتند.

نتیجه گیری

والدین نقش مهمی درمواجهه با آسیب های دندانی کودکان و کنترل آن دارند. باتوجه به میانگین نمره آگاهی بدست آمده،اطلاعات والدین از آسیب های دندانی ناکافی است.فراهم کردن شرایط برای آموزش والدین در زمینه آسیب های تروماتیک، می تواند موجب اقدام به موقع و صحیح در محل حادثه ، بهبود پیش آگهی درمان و درنتیجه کاهش عوارض وهزینه های احتمالی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!