بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی در خصوص روشهای تجویز فلوراید برای کودکان 6-3 ساله شهر ایلام

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

استفاده از فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندانی و کنترل آن به عنوان روشی ایمن و با کارآیی بالا به اثبات رسیده است. با توجه به نقش و اهمیت  فلوراید تراپی در کودکان توسط دندانپزشکان  , هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی از اهمیت فلورایدتراپی، روش های اعمال و کاربرد آن در کودکان 6-3 ساله شهر ایلام  می باشد. 

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 136 دانشجوی دندان پزشکی و دندانپزشک عمومی  سطح شهر ایلام انجام شد و با استفاده از آزمونهای آماری Chi-square و T-test و ANOVA در سطح معنی داریP<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

  آگاهی دندانپزشکان عمومی  و دانشجویان در خصوص تجویز فلوراید در سنین مختلف تقریبا یکسان بود و آگاهی دندانپزشکان عمومی  تفاوت ناچیزی با دانشجویان داشت (22/0=P). اکثریت دانشجویان و دندانپزشکان عمومی  برای کودکان 12-6 سال فلوراید تراپی را تجویز می کردند. تفاوت معنی داری بین تجویز فلورایدتراپی در گروه های سنی مختلف بین دانشجویان و دندانپزشکان عمومی وجود نداشت (75/0=P). 

نتیجه گیری

طبق نتایج  این مطالعه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان و دندانپزشکان عمومی در خصوص فلوراید تراپی در حد قابل قبولی است و اکثریت دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی خمیردندان و دهانشویه حاوی فلوراید را برای فلوراید تراپی بیماران در منزل توصیه می کردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477769 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!