بررسی مقطعی وضعیت شاخص DMFT در کودکان و نوجوانان (18-9 ساله) مبتلا به دیابت نوع 1، در مقایسه با کودکان سالم در شهر ایلام در سال 1399

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دیابت ملیتوس به گروهی از بیماری های متابولیک گفته می شود که توسط افزایش سطح قندخون (به دلیل نقص در تولید انسولین و یا مقاومت به انسولین یا هر دو) شناخته می شوند. هدف از این مطالعه  بررسی وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، در مقایسه با کودکان سالم در استان ایلام می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه مورد نظر یک مطالعه مقایسه ای می باشد. حجم نمونه در نظر گرفته شده برای این مطالعه 160 نفرشامل همه ی کودکان و نوجوانان 18-9 ساله بودند، 80 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 (گروه مورد) و 80 نفر سالم (گروه کنترل) که از لحاظ سن و جنس مشابه هم بودند. پس از تعیین افراد شرکت کننده در طرح، رضایت نامه کتبی و پرسش نامه محقق ساخته توسط افراد دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل هم با استفاده ازآزمون های آماری کای-دو، تی- مستقل، و ضریب همبستگی در نرم افزار22  spss و Graphpad Prism8 انجام گرفت.

یافته ها

میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مبتلا به دیابت 3±4/13 و درگروه سالم 9/2±8/12 سال بود. و از نظرسن دوگروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P>0.05). تعداد دندان های  DMFT در کودکان مبتلا به دیابت نوع1 به طور معنی داری بیشتر از کودکان سالم بود (P<0.05). بین تعداد دندانپ های پوسیده و HbA1c رابطه معنی دار وجود دارد (r=0.3، P=0.004). همچنین بین DMFT و HbA1cرابطه مستقیم و از نظر آماری معنی دار است (r=0.36, P=0.001).

نتیجه گیری

در این مطالعه (DMFT) در گروه بیماران دیابتی نسبت به گروه سالم بیشتر بود. همچنین ارتباط مستقیمی بین HBA1C و  (DMFT) مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477771 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!