بررسی تنوع فنوتیپی میوه گیاه زالزالک (Crataegus spp.) در منطقه حفاظت شده سهند با بهره گیری از فناوری رنگ سنجی دیجیتالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زالزالک از گیاهان وحشی کوهستانی با ارزش دارویی و غذایی بالا از تیره گلسرخیان می باشد از جنس زالزالک بیش از هزار گونه در دنیا و بیست و دو گونه در ایران و نه گونه در آذربایجان شرقی شناسایی شده است که به عنوان پایه برای درختان سیب و گلابی نیز استفاده می شود. در ارزیابی ناهمسانی فنوتیپی گیاه زالزالک با بررسی رنگ میوه در هفت ارتفاع با شصت جمعیت مجزا در منطقه حفاظت شده سهند به وسعت شصت هزار هکتار از دو روش ارزیابی ظاهری با تصویربرداری از نهصد میوه و ارزیابی با بکاربری فناوری رنگ سنجی دیجیتالی با تصویربرداری از سیصد میوه استفاده گردید. در ارزیابی ظاهری مشخص شد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا رنگ میوه ها تدریجا از زرد به نارنجی و سپس با افزایش مجدد ارتفاع رنگ میو ها از نارنجی به قرمز تغییر رنگ داده اند در روش دوم با بکاربری فناوری رنگ سنجی دیجیتالی RGB و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و تحلیل فرمولهای استخراجی با روش تحلیل آماری تجزیه واریانس یک طرفه میانگین داده ها نتایج حاصله از روش ارزیابی ظاهری مورد تایید مجدد قرار گرفت. با افزایش میزان اشعه ماورا بنفش و کاهش دما در زمان رنگ گیری میوه به ازاء افزایش ارتفاع از سطح دریا در هفت تیمار مذکور میوه درخت زالزالک اقدام به افزایش تولید آنتوسیانین نموده و پررنگ تر میگردد بنابراین رنگ میوه زالزالک منطقه حفاظت شده سهند به وسعت شصت هزار هکتار می تواند به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع و ذخیرگاه ژنتیکی و اشتقاق در گونه های زالزالک در ایران تلقی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
5731 تا 5745
لینک کوتاه:
magiran.com/p2478389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!