سرفصل های فقه قانونگذاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

فقه قانونگذاری از سنخ فقه های مضاف و بخشی از فقه عام است که احکام شرعی مربوط به قانون و قانونگذاری را استنباط می کند. قانون تنفیذ حکومتی احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت در ظرف زمانه است؛ و قانونگذاری فرایند این تنفیذ است. ازآنجاکه قانونگذاری فعلی اختیاری از مکلف است، دارای حکم شرعی است. این احکام شرعی می تواند مهم ترین ضوابط و روش های قانونگذاری در حکومت اسلامی را تعیین کند. در این مقاله، نخست فلسفه فقه قانونگذاری تبیین شده و سپس ساختار مباحث آن در چهار فصل ارایه شده است.[1] آگاهان به فقه های مضاف در مباحث نو، اهمیت ساختار را در شکل گیری آن و تاثیر آن در ارتقای فقه عام می شناسند. هدف از ارایه این ساختار بهره برداری علاقه مندان، و تکمیل و اصلاح آن توسط اساتید مربوطه است. در ضمن ارایه ساختار، به مهم ترین نوآوری های درس یادشده در هر فصل اشاره شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
110 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479655 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!