بررسی میزان اینترلوکین-6 در بزاق بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

لیکن پلان دهانی (OLP) یک اختلال التهابی مزمن پوستی_مخاطی با اتیولوژی نامشخص است. شواهد زیادی بیان کننده ی پیش زمینه ی ایمونولوژیکی این بیماریست اما هنوز نقش سایتوکاینها در پاتوژنز OLP کاملا شناخته شده نیست..هدف از این مطالعه بررسی میزان IL-6 ، به عنوان یک سایتوکاین پیش التهابی در بزاق بیماران OLP در مقایسه با افراد سالم است.

مواد و روش ها

 این مطالعه ی مورد-شاهدی بر روی 30بیمار(12مرد و 18زن) مبتلا به لیکن پلان دهانی و 30 فرد سالم از بین مراجعه کنندگان به بخش بیماری های دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد. بزاق تحریک نشده ی افراد جمع آوری شده و سپس سطح بزاقی IL-6 با روش ELISA اندازه گیری شد و با گروه کنترل مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های کای دو، تی تست مستقل و منحنی ROC و محاسبه ی حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 0.05>P معنی دار تلقی شد.

یافته ها

میانگین IL-6  بزاقی در افراد بیمار ng/L 9/90 ± 24/68 و در افراد سالم ng/L 9/27± 13/76 بود که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود(0.001>(P. بر حسب نوع بالینی بیماری میانگین  IL-6 در نوع رتیکولار ng/L 9/26± 24/35 و در نوع اروزیو   ng/L 10/64±24/91 بدست آمد که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار نبود(0.87=(P.

نتیجه گیری

بالاتر بودن سطح IL-6  در بزاق بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مقایسه با افراد سالم از نقش IL-6 در پاتوژنز این بیماری حمایت می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
98 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479866 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!