اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت در دوره پاندمی کرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت در دوره پاندمی کرونا انجام شد.

روش

روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت پارسیان شهر تهران در سال 1400 بود. با روش تصادفی ساده در هر گروه 15 نفر حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل خودکارآمدی مدیریت دیابت وندربیل و همکاران (1999) و پرسشنامه تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری مزمن بوده است. درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی اجرا شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS. V23 تحلیل شدند.

یافته ها

درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین تاثیر معناداری بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت دارد و تفاوتی بین روش های حضوری و آنلاین در میزان اثربخشی مشاهده نشد. همچنین، ارایه مداخله به صورت حضوری و آنلاین تاثیر معناداری بر تبعیت از درمان  دارد و میزان تاثیر مداخله حضوری بیشتری از مداخله آنلاین است (05/0>P).

نتیجه گیری

تکیه بر نتایج این مطالعه به نظر می رسد روش آنلاین ارایه درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس می تواند در شرایط قرنطینه برای ارایه خدمات روان شناسی به بیماران دیابت مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1844 تا 1861
لینک کوتاه:
magiran.com/p2480787 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!