ارئه مدلی برای مدیریت غیبت با رویکرد تحلیل داده بنیاد و تحلیل عاملی (مورد مطالعه : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت غیبت کاری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان انجام پذیرفته است. از آنجایی که تحقیقات بسیار کمی بر مدیریت غیبت از کار متمرکز شده است، این پژوهش در پی بررسی این مفهوم با رویکرد آمیخته و ارایه الگویی جامع و کاربردی برای این مفهوم است.

روش‌شناسی

این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، اکتشافی محسوب می‌گردد؛ که به صورت کیفی و کمی (آمیخته) از روش‌های نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی‌، انجام پذیرفته است. در بخش کیفی پژوهش، پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، تحلیل داده بنیاد و مولفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و مدل پژوهش بر اساس چارچوب تیوریک تحلیل داده بنیاد طراحی شد. در بخش کمی پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس عوامل شناسایی شده در بخش کمی، طراحی گردید و در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان توزیع شد.

یافته‌ها

نتایج حاصل از پرسشنامه در دو روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، منجر به ارایه مدل نهایی مدیریت غیبت کاری کارکنان، در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گردید. این مدل در بر دارنده شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرها و پیامدهای مدیریت غیبت از کار کارکنان می باشد.

نتیجه‌گیری

مدل ارایه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری جامع و کامل برای کاهش غیبت از کار کارکنان در اختیار مدیران سازمان های مختلف قرار گیرد؛ تا بگونه ای اصولی به حل مشکلات این حوزه کمک نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!