اثر کنه کش جدید آسکینوسیل (15% Kanemite® SC) در کنترل کنه قرمز اروپایی (Panonychus ulmi) در باغ های درختان سیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کنه قرمز اروپایی Panonychus ulmi (Koch) از آفات مهم در باغات از جمله درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. اثر بخشی کنه کش جدید آسکینوسیل (کنه مایت ® 15% SC,) روی کنه قرمز اروپایی درختان سیب در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در سال 1395 آزمایش شد. آسکینوسیل با دو غلظت 1 و 25/1 در هزار، با اسپیرودیکلوفن 5/0 در هزار و فنازاکویین 5/0 در هزار و شاهد (آب پاشی) مقایسه شد. ارزیابی با شمارش تعداد کنه های زنده روی سطح برگ های میزبان به ترتیب در 1 روز قبل از سم پاشی و 3، 7، 14 و 21 روز بعد از سم پاشی انجام شد. درصد تلفات توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه و توسط نرم ا فزارSAS  تجزیه آماری شد. در آذربایجان غربی بین تیمار ها در روز 3 و 7 اختلاف معنی دار بود و آسکینوسیل 25/1 در هزار و فنازاکویین در روز 3 بیشترین تاثیر را داشتند (%97). در آذربایجان شرقی در روز 3 همه کنه کش ها بالای 73 درصد تاثیر را نشان دادند. در روز 21 بعد از سم پاشی، اسپیرودیکلوفن و آسکینوسیل 1 در هزار بیشترین تاثیر را در مقایسه به بقیه تیمار ها داشتند (به ترتیب 25/75% و 07/65%). در خراسان رضوی همه تیمار ها روز 14 بالای 93% تاثیر داشتند و اثر تیمار های آسکینوسیل 25/1 در هزار، اسپیرودیکلوفن و فنازاکویین در روز 3 مشابه بود (%100). نتایج نشان داد استفاده ازآسکینوسیل برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب با هر دو غلظت های 1 و 25/1 در هزار موثر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای کنه کش های قدیمی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!