مقایسه شدت بیماری زایی، جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerium از مناطق مختلف ایران و تاثیر آنها بر شاخص های رشد خیار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه خیار بر اثر Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum از بیماری های مهم و متداول این گیاه در ایران و دیگر کشور ها محسوب می شود. در این تحقیق بررسی تفاوت شدت بیماری زایی جدایه های این قارچ بیماری زا و میزان تاثیر هر یک از آنها بر رشد رویشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. بیماری زایی 50 جدایه که از بوته های خیار با علایم پژمردگی و زردی از مناطق مختلف ایران جدا سازی شده بودند، بر روی خیار رقم نگین مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان مایه زنی شده و شاهد تا 14 روز در دمای 25 درجه سلسیوس قرار گرفتند. درصد وقوع بیماری با علایم پژمردگی و یا زردی و نیز درصد شدت بیماری و شاخص های رشدی شامل وزن ریشه و اندام های هوایی 10 روز پس از مایه زنی تعیین گردید. بین جدایه های مناطق مختلف، از نظر درصد وقوع بیماری، شدت بیماری و شاخص های رشدی در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین درصد وقوع بیماری در بوته های مایه زنی شده با جدایه های F-111-2، F-133-2 و H8 مشاهده شد و بیشترین شدت بیماری توسط جدایه هایF-111-2 ، F-160-12 و F-111-5 ایجاد گردید. جدایه های F-111-5، F-160-12 و F-121-4 بیشترین تاثیر را در کاهش وزن ریشه و همچنین جدایه های F-160-12، F-121-4 و F-111-10 بیشترین تاثیر را روی کاهش وزن تاج داشتند. بنابراین می توان جدایه F-160-12 را با اثر بخشی بر روی وزن تاج و ریشه و با بیشترین شدت بیماری به عنوان بیماری زا ترین جدایه معرفی نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481412 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!