فرص وتحدیات التعلیم الافتراضی للحوزات العلمیه فی حقبه کورونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ترمی هذه الدراسه إلی التعرف علی فرص التعلیم الافتراضی وتحدیاته فی عصر کورونا للحوزات العلمیه، والمنهج المتبع فی الدراسه هو المنهج الوصفی التحلیلی.لقد اظهرت النتایج ان التعلیم الافتراضی فی عصر کورونا، علی الرغم من وجود عدد من الفرص والقدرات الإیجابیه کالتدریب الشبکی، والمرونه فی اختیار زمکان التدریب، وتوفیر التکالیف ومده التعلیم، وعدم الحاجه إلی الحضور الفیزیایی للطلاب، وإزاله قیود تسجیل الطلاب، قد واجه ایضا عددا من المشکلات والموانع، من جملتها: عدم وجود تفاعل وجها لوجه (بشکل مباشر) بین الاستاذ والطالب، والاعتماد المفرط علی التکنولوجیا، ونقص الموظفین الإداریین المتخصصین، وانعزال الطلاب وعدم وجود المنافسه بینهم، وحذف البرامج التربویه وعدم الرقابه علی برامج الطلاب وتعامل بعضهم مع بعض، واخیرا ثمه اقتراحات لتفادی هذه المشکلات قدر الإمکان لتجنب المخاطر وتقلیل العواقب المحتمله فی فتره ما بعد کورونا.

زبان:
عربی
صفحات:
143 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!