حکم الجریمه الإلکترونیه فی الفقه الإسلامی، دراسه فی المبانی الفقهیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
الإخلال بشیء او تعطیله عن العمل، هو عباره عن جعله غیر قادر او غیر مجد فی ادایه علی النحو الامثل والطبیعی، والإخلال الإلکترونی یحدث فی الفضاء المجازی بالنسبه للبیانات والانظمه الحاسوبیه، وبناء علی الفعل المرتکب فی هذه الجریمه، فهو إحداث خلل فی الانظمه والشبکات وعرقلتها بحیث لا یمکنها معالجه البیانات، ومن ثم إعاقه عملها الطبیعی والعادی، سواء اکان هذا الخلل یتسبب فی عطل جزیی، ام تعطل النظام تماما، فتم تجریم هذه العملیه فی المواد 8 - 10 من قانون جرایم الحاسوب، ولکن نظرا لانتشار هذه الجریمه فی جمیع انحاء العالم، لا سیما بسبب الإخلال الاخیر فی نظام الوقود فی بلدنا، یبدو إجراء تحقیق فقهی ضروری فی خصوص جریمه الإخلال الإلکترونی، والاسیله التی یمکن طرحها حول جریمه الإخلال ببیانات الحاسوب ومقارنتها مع الفعل المرتکب فی الإخلال التقلیدی، هی:هل جریمه الإخلال الإلکترونی تختلف بماهیتها عن جریمه الإخلال التقلیدی؟وما الاسس الفقهیه لتجریم الإخلال الإلکترونی؟تحاول الدراسه باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی إثبات انه بالرغم من ان جریمه الإخلال الإلکترونی تختلف اختلافا ماهویا عن جریمه الإخلال المادی والتقلیدی، لکن من خلال التمسک بالدلیل العقلی، وبناء العقلاء، والقواعد الفقهیه مثل قاعده (لا ضرر)، وقاعده (وجوب حفظ النظام ومنع الإخلال به)، یمکن القول بحرمه ارتکاب هذه الجریمه وتبریر تجریم الإخلال الإلکترونی من باب الجرایم التعزیریه والرادعه.
زبان:
عربی
صفحات:
161 تا 190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!