مدی ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (من منظار فقه الإمامیه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
إن ممارسه السیاده فی رصد وفلتره او تنقیه الفضاء السیبرانی إیجابا او سلبا، امر ضروری بناء علی ادله حفظ النظام، وحفظ العزه والسیاده للدوله الإسلامیه، وإقامه الدین، هذا من جهه.ومن جهه اخری، فإن العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدل علی لزوم حمایه خصوصیه الافراد، ومن الواضح جدا انه - وفی عملیه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی - قد یتم انتهاک هذه الخصوصیه لا سیما فی مجال خصوصیه المعلومات والاتصالات، ونظرا إلی نطاق ومدی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی، وکذلک حظر الدخول إلی خصوصیه الاتصالات والمعلومات للافراد، رغم الکثیر من التاکیدات علیه، لیس واضحا جدا فی فقه الإمامیه، فإن مساله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانی بالنسبه إلی خصوصیه الافراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولا إلی مرحله الإجابه المناسبه (المشکله).إن وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامی، ووجوب حفظ العزه والسیاده للدوله الإسلامیه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الاسباب التی تضفی الشرعیه علی ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی، ولو بانتهاک الخصوصیه المذکوره؛ ومع ذلک بناء علی تحلیل الادله، یجب ان تستند ممارسه السلطه هذه إلی العلم، ولو إجمالا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الاسرار الخفیه للافراد فی هذا الفضاء (الفرضیه).إذا، یهدف المقال إلی التعرف علی مدیات وحدود وثغور الادله الداله علی مراقبه الفضاء المجازی والسیبرانی وحمایه خصوصیه المعلومات للافراد وشرح المعاییر الفقهیه فی انتهاک تلک الخصوصیه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازی والسیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (النتیجه (.
زبان:
عربی
صفحات:
191 تا 220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!