الفضاء المجازی والتربیه الدینیه للاسره التحدیات والحلول

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تم تدوین المقال لدراسه آثار الفضاء المجازی السلبیه علی التربیه الدینیه للاسره والسبل الوقاییه لها؛ وذلک بناء علی النصوص الدینیه والاستفاده من الدراسه المیدانیه التی اجراها الباحثون، اما الغرض من المقال دراسه تحدیات الفضاء المجازی تجاه التربیه الدینیه الاسریه وتقدیم حلول ناجعه للحیلوله دون المخاطر المحدقه بنواه المجتمع (ای الاسره)، فکان المنهج المعتمد فی المقال هو المنهج الوصفی التحلیلی؛ إذ إن الفضاء المجازی بنطاقه الواسع یغطی جمیع الاسر تقریبا ویوثر علی کل مستخدمیه.إن نتایج الدراسه وتحلیلها تظهر ان العدید من التحدیات فی الفضاء المجازی تتعلق بالاسره والتعلیم الدینی للابناء، بحیث یثیر الفضاء المجازی المشاکل فی العلاقه الزوجیه، کما انه یضر بالتربیه الدینیه للاطفال، واهم ما یلحق بالازواج واولادهم من اضرار هو إضعاف المعتقدات الدینیه للاسره، مما یودی إلی تضرر کبیر فی المیول والسلوکیات الدینیه، ولمواجهه هذه التحدیات توجد حلول وإستراتیجیات [مختلفه] مثل التربیه العقدیه، وتعزیز القیم الاخلاقیه، والتعلیم القرآنی، والتربیه التوحیدیه، وتعریف الابناء بنماذج حسنه مما یودی إلی القضاء علی مخاطر الفضاء السیبرانی (المجازی) علی التربیه الدینیه للابناء.
زبان:
عربی
صفحات:
221 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!