استخدام المجال الافتراضی ومخاطره علی العلاقات الاسریه (دراسه میدانیه حول المکونات)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
نظرا لتوسع الفضاء السیبرانی فی العصر الراهن، یقضی الناس ساعات طویله یومیا فی الفضاء الإلکترونی، فمن الناحیه العلمیه یوجد سوال مطروح وهو:ما مقدار استخدام الفضاء الإلکترونی الذی یمکن اعتباره امرا طبیعیا بحیث یوصف الزاید علیه بانه مضر؟والسوال الثانی: ما مخاطر استخدام الفضاء السیبرانی فی الاسره؟وقد حاولت الدراسه الحالیه الإجابه عن هذین السوالین باستخدام الطریقه التجریبیه للمسح؛ ولهذا الغرض تم تطبیق "استبیان مخاطر التواصل الاسری" (من إعداد الباحث) و"قایمه مراجعه الفضاء الإلکترونی"[1]  علی 240 طالبا من طلاب الحوزه العلمیه وطلاب جامعه "قم"، وتم تحلیل البیانات باستخدام معاییر الإحصاء الوصفی، واختبار کایزر مایر الکین (KMO) وبارتلت، وتحلیل العوامل الاستکشافیه، وترابط بیرسون، واختبار کولموغوروف سمیرنوف، وتحلیل التباین احادی الاتجاه (ANOA).وقد اظهرت النتایج ان مخاطر التواصل الاسری یمکن تقسیمها إلی خمسه عوامل رییسه، وهی: التواصل داخل الاسره، والتواصل خارج الاسره، والعنف المنزلی، والاضطرابات النفسیه داخل الاسره، وازمه الهویه الاسریه.وفی الدراسه یمکن تقسیم مستخدمی الفضاء الإلکترونی إلی خمس مجموعات من حیث الاستخدام: نصف ساعه، وساعه، وساعتین، وثلاث ساعات، واکثر من ثلاث ساعات یومیا من استخدام الفضاء الإلکترونی، وتظهر النتایج ان هناک فرقا کبیرا بین المجموعه الخامسه والمجموعات الاربع الاولی، وفی المجموعه الاخیره توجد جمیع مخاطر التواصلات الاسریه، واخیرا تم شرح النتایج ومقارنتها بنتایج دراسات اخری. [1]. وجدانی، 1397.
زبان:
عربی
صفحات:
269 تا 296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!