انطباق پرسشنامه تجدیدنظر شده والدگری یانگ(YPI-R2) به زبان فارسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سبک های والدگری پیش بین طرحواره های ناسازگار اولیه هستند. این مطالعه با هدف انطباق سازی و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه سبک های والدگری یانگ نسخه تجدیدنظر شده-2 در دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس، علوم پزشکی ایران، علامه طباطبایی و علوم تحقیقات تهران انجام شد.

مواد و روش ها

جامعه آماری در این مطالعه روش شناسی تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی1400- 1399بودند. 240 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نسخه تجدیدنظر شده یانگ نسخه -2(YPI-R2)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (RPWBS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط 24SPSS و 8Liserl وآمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، ساختار شش عاملی این پرسشنامه شامل رقابت جویی و جست و جوی مقام، تحقیر و رد، بازداری و محرومیت هیجانی، حمایت بیش از حد، تنبیه و کنترل گری را تایید کرد. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی براساس نمرات مادران برای کل مقیاس به ترتیب 0/93 و 0/09 و براساس نمرات پدران برای کل مقیاس به ترتیب 0/93 و 0/91 به دست آمد. سبک های والدگری یانگ همبستگی مثبت و معنی داری(0/05>P) با مولفه های پرسشنامه DASS-21 نشان داد و همبستگی منفی با مولفه های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی(0/05>P) داشت، که نشان دهنده روایی همگرا و واگرای پرسشنامه بود.

استنتاج

نسخه فارسی سبک های والدگری یانگ نسخه تجدیدنظر شده -2 اعتبار و روایی مطلوبی را داشت و می توان از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی کوتاه و معتبر برای سنجش در کار بالینی و پژوهش استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2482218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!