میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوران همه گیری کرونا

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به قابلیت های آموزش الکترونیکی و فراهم بودن بستر آن، استفاده از آن برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا، مورد تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوران همه گیری کرونا پرداخته است.

مواد و روش ها

مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 1399-1398 انجام شد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 263 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه استاندارد ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های همبستگی پیرسون، t مستقل و ANOVA استفاده شد.

یافته ها

آمادگی کلی یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان 15/00±103/30 (در سطح متوسط) بود. بیش ترین و کم ترین میانگین به ترتیب مربوط به مهارت ها و ارتباطات پیوسته (4/50±38/67) و انگیزش (3/00±8/14) بود. نتایج مطالعه نشان داد که آمادگی یادگیری الکترونیکی ارتباط معناداری با دوره تحصیلی دارد (0/05< P).

استنتاج

نتایج این مطالعه نشان داد که آمادگی کلی دانشجویان پزشکی این دانشگاه جهت یادگیری الکترونیکی در سطح متوسط و در دوره کارورزی، میزان این آمادگی به طور محسوسی بالاتر از سایر دوره ها بود. از این رو پیشنهاد می شود اساتید جهت افزایش انگیزه دانشجویان حضور خود را پررنگ تر نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2482223 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!