سلامت روان دانش آموزان ابتدایی در همه گیری کرونا؛ نقش کلیدی سواد سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف مطالعهحاضر بررسی سلامت روان دانش آموزان ابتدایی در پاندومی کرونا با تاکید بر سواد سلامت است. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون (شبکه مضامین) و برحسب زمان گردآوری دادها از نوع مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند در دورهابتدایی ساکن شهر قم در زمان شیوع  ویروس کروناست. برای تعیین نمونه های این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی (تا رسیدن به حد اشباع نظری) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضموناستفاده شده است. یافته های حاصل از مصاحبه در 7  مضمون اصلی و 25 مضمون فرعی استخراج و طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شیوع بیماری کووید 19 با مشکلات روانشناختی مانند (مشکلات رفتاری و هیجانی، مشکلات خودتنظیمی، اضطراب و ترس، مشکلات مربوط به سازگاری و راهبردهای مقابله ای، تجربه بدرفتاری و آزار هیجانی، خلق افسرده  و استرس) برای کودکان مورد مطالعه همراه بوده و شیوع ویروس کرونا سلامت روان کودکان را تحت تاثیر قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
152 تا 165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2482244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!