سرنوشت شغلی دانش آموختگان دانشکده پرستاری سمنان

چکیده:
مقدمه
یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها، تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه است. مراکز آموزش عالی مایلند بدانند دانش آموختگان آنها بعد از فراغت از تحصیل با چه سرنوشتی مواجه اند و از تخصص خود چگونه بهره می گیرند. این تحقیق با هدف تعیین سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته پرستاری دانشکده پرستاری سمنان انجام شده است.
روش ها
در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، کلیه دانش آموختگان کارشناسی پیوسته پرستاری (174 نفر) که در فاصله سال های 78-71 فارغ التحصیل شده اند و آدرس آنها در دسترس بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با 10 سوال بود که برای نمونه پست شد. در مجموع 93 پرسشنامه برگشت داده شد. داده ها با نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با تعیین میانگین و انحراف معیار و محاسبه فراوانی مطلق و نسبی و آزمون مجذور کای انجام گرفت.
نتایج
22/60 درصد نمونه ها را زنان تشکیل داده و 12/30 درصد در وضعیت استخدام رسمی آزمایشی بسر می برند. اکثرا در بیمارستان ها مشغول به کار بودند و 01/43 درصد در مشاغلی غیر از پرستاری به کار گرفته شده اند. فقط 2/17 درصد کمتر از شش ماه مشغول به کار بوده و بقیه در فاصله زمانی شش ماه تا بیش از سه سال بیکار بوده اند. در عین حال، که 2/17 درصد نیز در حال حاضر بیکارند. اکثرا (21/60 درصد) ادامه تحصیل نداده و 61/2 درصد در رشته های غیر پرستاری ادامه تحصیل داشته اند و 45/6 درصد نیز تغییر رشته و شغل داده اند. 64/80 درصد نمونه ها با دانشگاه محل تحصیل ارتباط نداشته و فقط 2/17 درصد در استخدام بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند. آزمون مجذور کای رابطه معنی دار بین جنس و مدت بیکاری نشان داد. در سایر موارد رابطه معنی دار مشاهده نشد.
بحث: نتایج پژوهش بیانگر بی کار ماندن طولانی پرستاران پس از فارغ التحصیلی، وضعیت نامشخص استخدامی و کثرت اشتغال در رشته های غیر تخصصی است. پیشنهاد می گردد پذیرش پرستاران با توجه به نیاز جامعه و علایق انجام گیرد و به مشکل استخدامی آنها توجه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p248268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!