خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارایه مدل خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام شده است. پژوهش حاضر، براساس هدف، کاربردی از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه ای و میدانی است. این تحقیق مستلزم نظرسنجی از جامعه آماری متشکل از واحدهای آماری بوده و از این جهت روش پیمایشی (زمینه یابی) از نوع آمیخته انتخاب گردید که برای طبقه بندی و اولویت بندی مولفه های شناسایی شده از تکنیک AHP فازی در جهت رتبه بندی مولفه های شناسایی شده و نیز تکنیک DEMATEL جهت شناسایی شدت تاثیرگذاری مولفه ها در این تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل 18 نفر از کارکنان با تجربه بالا، مدیران میانی و مدیران عالی است که بر اساس روش سرشماری در فنی و حرفه ای (بخش روستایی)، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار هستند، می باشد. یافته های بخش کیفی تحقیق، این شاخص ها را موثر بر اشتغال پایدار روستایی معرفی نمود : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع. در ادامه، زیرمعیارهای مربوط به هر یک از 6 معیار اصلی نیز استخراج گردید. خروجی های ANP فازی نشان می دهد شاخص های : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع؛ به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذار در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به ترتیب عبارتند از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، حکومت، زیرساخت و منابع.

زبان:
فارسی
صفحات:
1000 تا 1024
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483012 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!