مقایسه شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشی به تفکیک وظایف سازمان های دانش بنیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دنیای مملو از تغییرات، داشتن نیروی انسانی شایسته و آگاهی از شایستگی های آن ها می تواند موفقیت بلندمدت سازمان ها را تضمین کند. سازمان های دانش بنیان برای انجام وظایف خاص خود نیاز به کارکنان دانشی با شایستگی های حرفه ای ویژه ای دارند. این تحقیق با هدف مقایسه شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشی به تفکیک وظایف سازمان های دانش بنیان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها، کمی است. ماهیت پژوهش توصیفی و با فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کارکنان دانشی سازمان های دانش بنیان استان های منتخب (تهران، قزوین، قم و البرز) به تعداد 328 نفر بودند که با 177 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که تجزیه وتحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS و با تاکید بر آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روزآمدسازی دانش، اکتساب دانش حرفه ای، مهارت های اجتماعی، مدیریتی، مذاکره و بازاریابی، توانایی فکری و الگوسازی، مشاوره کسب وکار، روحیه پژوهندگی و کارآفرینی مهم ترین شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشی هستند. روزآمدسازی دانش برای هر کدام از وظایف سازمان های دانش بنیان از میانگین متفاوتی برخوردار است. همچنین برای ارایه مشاوره های کارآفرینانه و ارایه کالاهای نوآورانه، داشتن مهارت بازاریابی، روحیه کارآفرینی و روحیه پژوهندگی اهمیت بسزایی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!