طراحی ساخت و ارزیابی فنی سامانه کنترل خودکار تغییر موقعیت حفاظ خاک روتیواتور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، یک سامانه الکترو-هیدرولیک برای تغییر موقعیت حفاظ خاک یک روتیواتور طراحی، ساخته و ارزیابی شد، تا بتوان از آن برای انجام خاک ورزی نرخ متغیر بصورت خودکار استفاده کرد. جابجایی حفاظ خاک در حالت باز و بسته شدن از صفر تا 80 درجه و برعکس با گام های 10 درجه ای در آزمایشگاه و 20 درجه ای در مزرعه بررسی شد. در شرایط آزمایشگاهی، میانگین سرعت تغییر موقعیت حفاظ خاک در حالت باز و بسته شدن به ترتیب 2/9±0/102 و 7/8±0/79 درجه بر ثانیه و میانگین زمان باز و بسته شدن به ترتیب02/0±11/0 و 01/0±15/0 ثانیه به دست آمد. ضرایب تبیین حاصل از همبستگی موقعیت درخواستی حفاظ خاک و موقعیت ایجاد شده به وسیله جک هیدرولیکی در آزمایشگاه در هر دو حالت باز و بسته شدن 99/0 با میانگین مربعات خطا 70/0 درجه به دست آمد. در شرایط مزرعه، میانگین سرعت تغییر موقعیت حفاظ خاک در سه سرعت 6/2، 5/3 و 8/4 کیلومتر بر ساعت به ترتیب در حالت باز شدن 7/97، 1/99 و 1/99 و در حالت بسته شدن 3/77، 3/78 و 7/78 درجه بر ثانیه به دست آمد. ضرایب تبیین همبستگی بین موقعیت درخواستی برای حفاظ خاک و موقعیت ایجاد شده توسط جک هیدرولیکی در هر دو حالت باز و بسته شدن 99/0 با میانگین مربعات خطا به ترتیب 2/1 و 3/1 درجه به دست آمد. سامانه جابجایی حفاظ خاک می تواند حفاظ را در کمتر از 3/0 ثانیه در عملیات مزرعه ای جابجا کند و می توان آن را به عنوان ابزاری موثر و کاربردی برای انجام خاک ورزی نرخ متغیر مورد استفاده قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483460 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!