نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی شناسی اجتماعی نامینالیسم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه و بررسی بنیادی یک علم سبب می شود تا بتوان داوری و درک دقیق تری از کاربرد، شیوه ی اندیشیدن و چگونگی مطالعه جهان پیرامون داشت. اینکه تحلیل های اجتماعی مبتنی بر کدام پیش فرض ها، مبانی و اصول موضوعه باشد تعیین کننده ی شیوه شناخت، فهم و تحلیل ماهیت رویدادهای اجتماعی، خصوصیات آنها و بدست دادن دریافت ویژه ای از آنها خواهد بود. این مقاله در پی واکاوی مبانی هستی شناسانه اجتماعی مکتب فکری نامینالیسم و چگونگی ظهور و بروز آن در علوم اجتماعی است، همچنین می کوشد به نقد این رویکرد هستی شناختی بپردازد. روش تحقیق به کار رفته در این مقاله از نوع تحلیل مبانی است. یافته نشان می دهد هستی شناسی اجتماعی نامینالیستی می تواند منجر به انزوا و کم رنگ شدن امر اجتماعی و فربه شدن گفتمان فردمحور شود. همچنین از طریق بازخوانی جهان های سه گانه کارل پوپر می توان این هستی شناسی را نقد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483949 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!