تفکیک فلوریستیک گروه های اکولوژیک بزرگ مقیاس در جنگل های زاگرس مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آیا تفاوت های اقلیمی و تغییرات خشکسالی در ترکیب گیاهی جنگل های زاگرس مرکزی، که در فواصل جغرافیایی طولانی از هم قرار دارند، موثرند، و نقش متغیرهای توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه در این اختلاف احتمالی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش در این تحقیق فهرست  گیاگان (فلور) 15 جنگل زاگرس مرکزی، در قالب پنج شکل زیستی گیاهی در بین دره های دو رودخانه گردبیشه و بازفت در طول 170 کیلومتر توسط 226 قطعه نمونه نیم هکتاری به دست آمد. از روش های خوشه بندی دو طرفه و آزمون پاسخ چندگانه جایگشت استفاده شد و اختلاف معنی دار در ترکیب گیاگان در سطح چشم انداز تایید و اجتماعات گیاهی در قالب سه گروه اکولوژیک شرقی، مرکزی و غربی منفک شدند. از تجزیه تطبیقی متعارف   برای تعیین همبستگی تغییرات ترکیب گیاهی با شاخص های اقلیمی و توپوگرافی و همچنین فرم رویشی گیاهان استفاده شد. نتایج نشان دادند که، جنگل های گروه اکولوژیک غربی کاملا با شاخص خشکی دومارتن همبستگی مثبت دارند، درحالی که این شدت خشکسالی است که گروه های اکولوژیک شرقی و غربی را متفاوت می کند. همچنین عامل ارتفاع از سطح دریا در تمایز گروه های اکولوژیک شرقی و مرکزی از یکدیگر اثر معنی داری داشته است. عمده تفاوت سه گروه اکولوژیک از نقطه نظر شکل زیستی گیاهان به همبستگی معنی دار تروفیت ها، کریپتوفیت ها و همی کریپتوفیت ها با خشک ترین گروه اکولوژیک (شرقی) برمی گردد. با وجود جنگلی بودن تمام قطعات نمونه، فانروفیت ها در تمایز گروه های اکولوژیک بی تاثیر بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484221 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!