تجزیه و تحلیل روند تغییرات جمعیت زمستان گذران و جوجه آور اردک سرسفید (Oxyura leucocephala) در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه روند تغییرات جمعیت زمستان گذران و جوجه آور اردک سرسفید (Oxyura leucocephala) به عنوان یک گونه در خطر انقراض با استفاده از داده های سرشماری زمستانه سال های 1398-1347 و گزارش های جوجه آوری این گونه در تابستان  دهه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات جمعیت زمستان گذران گونه با استفاده از بسته آماری RTRIM  در نرم افزار R محاسبه گردید. نتایج این مطالعه حاکی از افزایش شدید جمعیت در ایران با شیب 21/3 درصد در سال بود. با این وجود، افزایش جمعیت طی ده سال اخیر شیب ملایم تری  داشته است. میانگین جمعیت زمستان گذران اردک سرسفید در ایران، 126/3 ± 470/4 فرد طی 44 سال شمارش در مجموع 14 استان و 45 تالاب بوده است. به طور میانگین، 41/6 درصد جمعیت در استان مازندران، 25/1 درصد در فارس، 18/6 درصد در گلستان و 4/4 درصد در خوزستان و 10/3 درصد در سایر استان ها بوده است. جمعیت جوجه آور اردک سرسفید در ایران بین 103 تا 301 جفت برآورد شد و  جمعیت جوجه آور این گونه در ایران نسبت به دهه های گذشته افزایش یافته است. شایسته است برای  حفاظت از گونه اردک سرسفید، یک برنامه عمل یک پارچه، جامع و گونه محور، بر پایه شرایط آب و هوایی و جغرافیایی زیستگاه-های تالابی گونه در سطح ملی تدوین گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484223 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!