اثر ورزش تردمیل کوتاه مدت بر بیان ژن های PINK-1, Parkin و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

نیکوتین در قلب بیان ژن های مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد. پروتیین PINK-1 (PTEN-induced kinase 1) تنظیم کننده اصلی میتوفاژی سلولی است. از طرف دیگر، Parkin پروتیینی است که در روند یوبیکیتیناسیون نقشی اساسی دارد و باعث القای مسیرهای نجات سلولی می گردد. همچنین، PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha) تنظیم کننده اصلی بیوژنز میتوکندری است. از سوی دیگر، ورزش اثرات مثبت فیزیولوژیک بسیاری بر بیمارانی دارد که از نارسایی قلبی رنج می برند. بنابراین هدف از این پژوهش  تاثیر تمرین ورزش  کوتاه مدت  استقامتی بر بیان ژن های Parkin، PINK-1 و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین بود.

روش بررسی

در این پژوهش از موش های نر نژاد ویستار، با وزن تقریبی 180 تا 200 گرم استفاده شد. حیوان ها  نیکوتین  را در مقدار 21/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش به صورت درون صفاقی دریافت کردند. برای بررسی بیان ژن های مورد مطالعه، در هر گروه بررسی بافت ها با تکنیکPCR  Real Time انجام شد. 

یافته ها

نتایج نشان داد که نیکوتین بیان ژن  PGC-1αرا کاهش داد (05/0P<) و بر دیگر ژن ها تاثیری نداشت (05/0P>). همچنین، ورزش کوتاه مدت استقامتی بیان تمام ژن ها را تا حدی کم افزایش داد که از نظر آماری معنی دار نبود (05/0P>).

نتیجه گیری

به نظر می رسد ورزش کوتاه مدت استقامتی می تواند تاثیرات پرو-آپوپتوتیک و تحریک کننده ی استرس اکسیداتیو ناشی از نیکوتین را کاهش دهد. علاوه بر این، تمرین ورزشی طولانی مدت احتمالا بتواند بر ژن های موثر بر میتوفاژی تاثیری معنی دار و مثبت بگذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
281 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484532 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!