تاثیر زمان برداشت، چینه سرمایی و اسید سولفوریک بر جوانه زنی بذر سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
بذر زیتون (.Olea europaea L) برای جوانه زنی با دو مشکل (خفتگی فیزیولوژیک و خفتگی میکانیکی) مواجه می باشد. تیمارهای مختلف همانند خراش دهی میکانیکی، خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (سرمادهی مرطوب) برای تسریع جوانه-زنی بذر استفاده می شود. به منظور رفع خفتگی میکانیکی، اسید سولفوریک غلیظ و جهت رفع خفتگی فیزیولوژیک، چینه سرمایی مرطوب به کار گرفته می شود. در مطالعه حاضر، به منظور رفع خفتگی بذر، تسریع جوانه زنی و دست یابی به دانهال های مناسب برای تولید پایه های سازگار با شرایط اقلیمی شهرستان رودبار، بذرهای ارقام آربکین، بلیدی و ماری مورد بهره برداری قرار گرفتند و از تیمارهای چینه سرمایی و اسید سولفوریک استفاده شدند. همچنین، اثر زمان برداشت بذر روی میزان جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: بذرها از میوه های درختان زیتون ارقام آربکین، بلیدی و ماری در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار برداشت شدند. زمان اول برداشت، مرحله رسیدن کامل بذر همراه با تغییر رنگ زیتون از سبز به زرد (اوایل مهر ماه) و زمان دوم برداشت، مرحله رسیدن کامل میوه همراه با تغییر رنگ آن به بنفش و سیاه شدن (اواخر آبان) بود. گلدان ها با کود حیوانی پوسیده و ماسه رودخانه پر شدند. سه بذر در هر گلدان کاشته شدند. بستر کاشت و بذرها با ماده ضدعفونی کننده کاربندازیم به نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل؛ ارقام در سه سطح (آربکین، بلیدی و ماری)، زمان برداشت در دو سطح (رسیدن کامل بذر و رسیدن کامل میوه)، چینه سرمایی با دمای 7-6 درجه سانتی گراد در سه سطح (0، 500 و1000 ساعت) و تیمار اسید سولفوریک غلیظ 97 درصد در دو سطح (0 و 9 ساعت) بودند. بنابراین، آزمایش حاضر 36 سطح تیماری داشت. برای هر رقم، 240 گلدان در 12 سطح (6 سطح در مرحله اول برداشت و 6 سطح در مرحله دوم برداشت) و در هر سطح 20 گلدان استفاده شد. در مجموع، 2160 بذر برای 720 گلدان برای سه رقم استفاده شد. سرعت جوانه زنی، میانگین جوانه زنی، درصد جوانه زنی، قدرت جوانه زنی و شاخص های رشد رویشی همانند رشد شاخساره و وزن خشک گیاهچه صفات اندازه گیری شده بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه شدند و میانگین آنها با استفاده از آزمونLSD در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند و برای رسم نمودار از نرم افزار EXCEL استفاده گردید.یافته ها: تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارها و صفات اندازه گیری شده در ارقام مختلف از نظر آماری اختلاف معنی داری (p≤0.01) وجود داشت. اختلاف معنی داری بین پرایمینگ سرما و پرایمینگ اسید و تعداد بذر جوانه زده و تعداد و شاخص بنیه گیاهچه وجود نداشت. نتایج نشان داد که تیمار تلفیقی بذر رقم ماری با 9 ساعت تیمار اسید سولفوریک و 1000 ساعت تیمار چینه سرمایی، بالاترین قدرت جوانه زنی را القا کرد. کاربرد تلفیقی پرایمینگ سرما و اسید سولفوریک در مرحله دوم برداشت (پس از رسیدن کامل میوه)، تعداد روز تا جوانه زنی را کاهش، اما درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه را در همه ارقام افزایش داد. در هر سه رقم، بالاترین وزن خشک گیاهچه از پرایمینگ سرمای 500 ساعت به دست آمد.نتیجه گیری: تولید دانهال های بیشتر و قوی تر زیتون، برای توسعه باغ های زیتون در استان های زیتون خیز کشور از نظر اقتصادی، زیست محیطی و جلوگیری از فرسایش خاک به ویژه در اراضی شیب دار حایز اهمیت است. در این پژوهش، راهکار موثری برای افزایش شاخص های جوانه زنی در بذر زیتون ارایه گردید. در بین ارقام مختلف زیتون مورد استفاده، رقم ماری واکنش بیشتر و بهتری به پرایمینگ نشان داد که این واکنش در مرحله برداشت دوم مشهودتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484595 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!