اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش برمبنای هدف، کاربردی، براساس راهبرد، ترکیبی و برمبنای روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، ورزشکاران منتخب و اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه و تبلیغات ورزشی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (15 نفر). جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، دو و میدانی و پرورش اندام ساکن در شهر کرمانشاه (تعداد جامعه آماری = 21638) (تعداد نمونه = 385 نفر) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر اساس جدول روبرت کرجسی و داریل مورگان (1970) انتخاب شدند. در بخش کیفی، یافته های مبتنی بر مصاحبه از روش کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و در بخش کمی، برای اعتباریابی پرسشنامه محقق ساخته برخاسته از بخش کیفی، از تحلیل عاملی تاییدی و  مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها و تدوین الگو، از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، اسمارت پی ال اس نسخه 0/2 و مکس کیودا نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی تدوین شده از برازش مناسب برخوردار بود. می توان گفت ابزار تدوین شده، ابزاری مناسب برای ارزیابی نقش رسانه های جمعی در تبلیغات محصولات ورزشی است و پیشنهاد می شود به اعتباریابی این ابزار در جوامع غیرورزشی نیز اقدام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
185 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485345 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!