تبیین روابط ساختاری بین مولفه های مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی: کاربردی از تحلیل دیمتل فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این تحقیق تبیین رابطه‏های ساختاری بین مولفه های مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی (9 مهارت نرم) بود. در این راستا، از دانش خبرگان دانشگاهی بر مبنای فن دیمتل فازی استفاده شد. بر این مبنا، دیدگاه های 11 نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق پرسشنامه‏ای پنج گزینه ای، مبتنی بر طیف لیکرت، احصاء شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت های ارتباطی، مهارت های یادگیری و مهارت های رهبری به ترتیب از بیشترین تاثیرگذاری و مهارت های انطباق پذیری از بیشترین تاثیرپذیری برخوردارند و مهارت های یادگیری نیز بیشترین تعامل را با دیگر مهارت های نرم بایسته دارد. همچنین نتایج به دست آمده، گویای آن است که پنج مولفه (مهارت های ارتباطی، مهارت های هوش هیجانی، مهارت های رهبری، مهارت های یادگیری، مهارت های اخلاقی) علت بوده و چهار مولفه (مهارت های حل مسیله و تصمیم گیری، مهارت های مدیریت زمان، مهارت های کار گروهی، مهارت های انطباق پذیری) معلول به شمار می روند. بنابراین بایسته است در آموزش عالی کشاورزی، ضمن توجه به توسعه‏ی همه‏ی مهارت های نرم بایسته، تمرکز و سرمایه گذاری بیشتری به ترتیب بر توسعه‏ی مهارت های ارتباطی، مهارت های یادگیری و مهارت‏های رهبری صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!