اثر شدت تمرین بر بیان ژن HIF-1aو محتوای تری گلیسیرید قلبی رت های مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

HIF-1a  یک تنظیم کننده مهم در پاسخ به هیپوکسی است که بر روی ژن های مختلف درگیر در مسیر متابولیسم انرژی تاثیر می گذارد .هدف این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر بیان ژن  HIF-1aو محتوای تری گلیسیرید قلبی رت های مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی بود.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت تجربی بر روی40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. موش ها به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه های کنترل، تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین اینتروال شدید (HIIT) که به مدت 16 هفته غذای پرچرب مصرف کردند و سپس دو گروه تمرینی به مدت 8 هفته در تمرینات ورزشی شرکت نمودند. هم چنین گروه شم که در این مدت از غذای استاندارد استفاده نمود. در پایان میزان بیان HIF-1a و میزان چربی درون بافتی قلب 4 گروه اندازه گیری شد. سنجش بیان HIF-1a با استفاده از تکنیک Real-time PCR و سنجش TG روی دستگاه اتو آنالیزور انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS version 16 و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

نتایج

نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری در بیان ژن HIF-1a بین گروه کنترل با گروه های شم ،HIIT و LIET (0/001=P) وجود دارد. هم چنین تفاوت معنی داری در میزان TG(Triglycride) بین گروه های HIIT وLIET در مقایسه با گروه شم و گروه کنترل مشاهده شد، اما بین گروه های HIIT و LIET تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/0001=P).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی کم شدت احتمالا از طریق کاهش بیان  HIF-1a و افزایش اکسیداسیون اسید های چرب باعث کاهش محتوای  TGبافت قلبی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
5062 تا 5076
لینک کوتاه:
magiran.com/p2487658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!