تاثیر آموزش هدفمند بر اساس الگوی مراحل تغییر بر پذیرش و درک ماموگرافی در زنان بالای 40 سال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سابقه و هدف :

غربالگری ماموگرافی به عنوان حساس ترین آزمون تشخیصی، ضمن کاهش مرگ ومیر، سبب ارتقای کیفیت زندگی می شود. این آموزش در درک و پذیرش زنان تغییر ایجاد می کند و در طراحی مداخلات موثر برای انجام و تداوم این رفتار استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی مراحل تغییر بر پذیرش و درک ماموگرافی زنان بالای 40 سال انجام شد.

مواد و روش ها

 در این مطالعه تجربی 128 نفر از زنان بالای 40 سال واجد شرایط که به مراکز جامع سلامت شهر آمل مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی به دو گروه 62 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه مداخله 4 جلسه آموزشی آنلاین با استفاده از واتساپ طی چهار هفته برگزار شد. جزوات و فیلم های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان گذاشته و به سوالات آن ها به صورت آنلاین پاسخ داده شد. گروه کنترل نیز بعد از پایان نمونه گیری همین محتوای آموزشی را دریافت کردند. پرسش نامه مراحل تغییر راکووسکی و پرسش نامه توازن تصمیم گیری برای هر دو گروه قبل و بلافاصله یک ماه بعد از آموزش تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20، آزمون تی زوجی، کای اسکویر، اندازه های تکراری RM و تی مستقل تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

 درصد فراوانی الگوی مراحل تغییر قبل از مداخله اختلاف معناداری بین دو گروه کنترل و مداخله نداشت. بلافاصله پس از مداخله (P=0.022) و نیز یک ماه بعد (P=0.008)؛ درصد فراوانی مراحل پیش تفکر در گروه مداخله کاهش و مراحل تفکر و عمل افزایش داشت. میانگین نمره درک منفی بر مبنای پرسش نامه توازن تصمیم گیری بین دو گروه کنترل و مداخله قبل از آموزش، بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه بعد از آموزش به طور معناداری اختلاف داشت (P<0.001). میانگین نمره درک مثبت بر مبنای پرسش نامه توازن تصمیم گیری بین دو گروه کنترل و مداخله بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه بعد از آموزش به طور معناداری اختلاف داشت (P<0.001).

نتیجه گیری

 استفاده از الگوی آموزشی مراحل تغییر ضمن افزایش درک مثبت باعث بهبود عملکرد افراد می شود و از آن در ارتقای برنامه های غربالگری استفاده می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2488235 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!