ارزیابی و مقایسه میزان بیان ژن های PBK و E2F7 در سرطان کلورکتال بین مراحل اولیه و مراحل پیشرفته بیماری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف 

PBK یک پروتیین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPKK) بین MEK1/2 و MEK7 است و می تواند P38 ،JNK و ERK را در بسیاری از عملکردهای سلولی فسفوریله کند. خانواده عوامل رونویسی E2F نیز به گروهی از کلاس تنظیم کننده های سلولی متعلق هستند که هم به صورت انکوژن و هم به شکل سرکوب کننده تومور عمل می کنند. هدف از این مطالعه بررسی بیان PBK و E2F7 در مراحل اولیه سرطان روده بزرگ یا کلورکتال در مقایسه با مراحل بالاتر بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و اطلاعات پایگاه اطلس ژنوم سرطان است.

مواد و روش ها

تعداد 32 نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال با تاییدیه پزشک متخصص پاتوبیولوژیست طبق معاینه و معیار گزارش شده از استیج های مختلف، جمع آوری شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA برای بررسی بیان ژن های موردنظر، از تکنیک RT-qPCR در گروه های مطالعه استفاده شد. همچنین از آنالیز ROC curve درجهت تعیین توانایی هرکدام از ژن های انتخاب شده برای تفکیک دو جمعیت Stage I+II وStage III+IV  استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی 

این پژوهش در کمیته اخلاق دانشگاه آزاد شهرکرد با کد IR.IAU.SHK.REC.1399.022 به تصویب رسیده است.

یافته ها

در این پژوهش نشان داده شد PBK و E2F7 در نمونه هایStage I+II در مقایسه با Stage III+IV سرطان کلورکتال افزایش بیان معنا دار پیدا می کنند. این داده ها با اطلاعات آزمایشگاهی و اطلاعات استخراج شده از اطلس ژنوم سرطان تایید شد. همچنین بر اساس AUCی به دست آمده از نمودار ROC مشخص شد این دو ژن، به طور معنا داری در دو جمعیت Stage I+II و Stage III+IV و در سرطان کلورکتال تفکیک شدنی هستند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت دو ژن PBK و E2F7 مارکرهای خوبی در تشخیص بیماری در مراحل اولیه سرطان کلورکتال هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2488879 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!