تاثیر HIIT بر تروپونین I و پپتید سدیمی نوع B در رت های تحت رادیوتراپی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

آسیب قلبی، یکی از عوارض رادیوتراپی است. با توجه به تاثیر مطلوب فعالیت ورزشی بر قلب، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر تروپونین I و پپتید سدیمی نوع B در رت های تحت رادیوتراپی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی 24 رت نر ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، HIIT، رادیوتراپی و رادیوتراپی + HIIT تقسیم شدند. پس از بی هوشی، رادیوتراپی با استفاده از اشعه ایکس با دوز 11 Gy شتاب دهنده خطی صورت گرفت. برنامه تمرینی گروه های HIIT  و رادیوتراپی + HIIT شامل 10 هفته HIIT بود. جهت اندازه گیری مقادیر سرمی تروپونین I و پپتید سدیمی نوع B (BNP) 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین 5 میلی لیتر خون گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آنوای یک راهه در سطح معناداری 0/05>P استفاده شد.

نتایج

بین مقادیر تروپونین I گروه HIIT یا گروهی که تحت رادیوتراپی + HIIT قرار گرفتند، نسبت به گروه کنترل، تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05<P) اما بین گروه رادیوتراپی و سه گروه دیگر تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). همچنین، بین مقادیر BNP هیچ کدام از گروه ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<P).

نتیجه گیری

به نظر می رسد رادیوتراپی باعث افزایش تروپونین I می شود اما HIIT این تاثیر را ندارد و حتی باعث کاهش مقادیر افزایش یافته آن نیز می شود. همچنین، HIIT یا رادیوتراپی تاثیری بر BNP ندارند. بنابراین، بیماران تحت رادیوتراپی می توانند از تمرینات HIIT به عنوان یک مداخله درمانی مفید استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
370 تا 377
لینک کوتاه:
magiran.com/p2489772 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!