بررسی تاثیر تکالیف دوگانه بر شدت لکنت در کودکان مدرسه رو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

لکنت اختلالی گفتاری است که به صورت وقفه های مکرر و غیرطبیعی در جریان گفتار اتفاق می افتد و معمولا به صورت تکرار، کشیده گویی و گیر در جریان هوا یا صداسازی رخ می دهد. علی رغم تیوری های متعدد تاکنون علت لکنت به طور کامل مشخص نشده و عوامل مختلفی برای سبب شناسی آن مطرح شده است که از آن جمله می توان به جنبه های شناختی و زبانی اشاره کرد. برطبق فرضیه چرخه معیوب، افزایش ناروانی گفتار در نتیجه بیش ازحد توجه کردن روی گفتار است. حال در این مطالعه برآنیم تا تاثیر کاهش توجه بر گفتار را با استفاده از تکالیف دوگانه در 2 حوزه کلامی و غیرکلامی بر کودکان دارای لکنت بسنجیم. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تکالیف دوگانه بر شدت لکنت در کودکان مدرسه رو بود.

روش بررسی 

در این مطالعه مقطعی مشاهده ای آزمودنی ها شامل 39 کودک 8 تا 12 سال (با میانگین 10/25 سال) مبتلا به لکنت رشدی که 5 دختر (12/8 درصد) و 34 (87/2 درصد) پسر بودند به صورت نمونه گیری دردسترس از مدارس ابتدایی مناطق 4 و 8 و کلینیک های گفتاردرمانی شهر تهران انتخاب شدند. طراحی تکلیف دوگانه با استفاده از برنامه ویژوال بیسیک انجام شد. در طی پژوهش انجام شده 4 نمونه گفتاری از افراد گرفته شد. نمونه دوم و سوم به صورت تکلیف دوگانه (اضافه شدن تکلیف کلامی یا غیرکلامی) و تکلیف اول و چهارم به صورت تکلیف منفرد طراحی شد. شدت لکنت آزمودنی ها در هریک از نمونه های گفتاری براساس درصد هجاهای لکنت شده (SS%) به دست آمد و داده ها وارد نسخه 20 نرم افزار SPSS شد. با توجه به توزیع غیرطبیعی داده ها، از مدل خطی تعمیم یافته با روش معادلات براورد تعمیم یافته و آزمون بونفرونی جهت تعیین تفاوت شدت لکنت در نمونه های گفتاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج آزمون معادلات برآورد تعمیم یافته نشان داد شدت لکنت در 4 نمونه گفتاری تفاوت دارد (P=0/015). کمترین و بیشترین میانگین شدت لکنت در 39 آزمودنی به ترتیب مربوط به تکلیف دوگانه غیرکلامی (14/85) و تکلیف منفرد ابتدایی (17/11) بود. در مقایسه دوبه دوی شدت لکنت مشخص شد میانگین شدت لکنت در تکلیف منفرد انتهایی به طور معنی داری کمتر از تکلیف منفرد ابتدایی است (05/P<0). از سوی دیگر تفاوت میانگین شدت لکنت در زمان انجام تکالیف دوگانه (کلامی و غیرکلامی) معنی دار نبود (05/P>0).

نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان داد انجام تکالیف دوگانه توسط کودکان دارای لکنت، موجب کاهش شدت لکنت آنان می شود. به عبارت دیگر معطوف کردن توجه کودکان مورد مطالعه در این پژوهش به تکالیف کلامی و غیرکلامی در حین صحبت آن ها به کاهش ناروانی آنان منجر شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
256 تا 271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2490547 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!