ارزیابی تنژگی بذر زنبق فردوسی (Iris ferdowsii)، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از اصول بنیادین در حفظ و نگهداری گونه های وحشی به عنوان منبع ژنتیکی، انتخاب مطلوب ترین روش افزایش آن ها است. بررسی چگونگی تنژگی بذرهای گیاهان وحشی، گامی ضروری در روند اهلی سازی آنان است. با تاسف، گیاه زنبق فردوسی، بر اساس معیارها و گروه بندی های لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، با توجه به توزیع جغرافیایی، جمعیت های گیاهی جدا و کاهش رویشگاه های مناسب رشد، در خطر انقراض است. از مراحل حساس و بحرانی چرخه رشد گیاهان، تنژگی بذر می باشد؛ که به طور قابل توجهی در کنترل جمعیت گیاهی موثر است. برای بررسی شاخص های تنژگی بذر گیاه زنبق فردوسی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سولفوریک اسید %98 به مدت 5، 10 و 15 دقیقه، سدیم هیدروکسید 10، 15 و 20 مولار به مدت 10 دقیقه، حذف پوسته بذر، حذف میکروپیل و شاهد بود. در هر تکرار تعداد 25 عدد بذر قرار داده شد. پس از تیمارهای آزمایش، بذور به مدت یک ماه در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس و پس از آن به مدت سه ماه در دمای 1±6 درجه سلسیوس قرار داده شدند. نتایج آزمایش نشان داد که درصد تنژگی بذر در تیمار حذف میکروپیل 75% در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. افزون بر این، بیشترین سرعت تنژگی و میانگین تنژگی روزانه نیز در این تیمار مشاهده شد. همچنین از میان سایر تیمارهای مورد بررسی، تیمارهای استفاده از سدیم هیدروکسید در غلظت 20 مولار به مدت 10 دقیقه و حذف پوسته بذر، درصد تنژگی بذر را به ترتیب از صفر به 00/31 و 66/32% افزایش داد. به طور کلی، می توان بیان کرد که بهترین تیمار تنژگی بذر زنبق فردوسی، حذف میکروپیل بذر می باشد. وجود خفتگی مکانیکی و فیزیکی و خفتگی شیمیایی ناشی از وجود مواد بازدارنده رشد در دورن بر از عوامل جلوگیری کننده از تنژگی بذر زنبق می باشد. در نتیجه حذف درون بر بدون هیچ گونه آسیب دیدگی به رویان بذر، تسریع تنژگی بذر را در پی خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2490570 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!