سنتز پلی بوتن-1 تک سوآرایش با کاتالیزگر زیگلر-ناتا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فرضیه

1-بوتن مازاد در واحدهای پلی اولفین ایران وجود دارد. با توجه به خواص پلی بوتن-1 تک سوآرایش، شامل مقاومت زیاد در برابر خزش، مقاومت در برابر ترک های ناشی از تنش محیطی، بازگشت پذیری کشسان عالی و مقاومت خوردگی شیمیایی خوب نیاز به بومی سازی آن در کشور وجود دارد.

روش ها

با استفاده از کاتالیزگر زیگلر-ناتای صنعتی، پلی بوتن-1 با روش پلیمرشدن کویوردیناسیونی 1-بوتن به کمک کاتالیزگر تری اتیل آلومینیم (TEAL) درون هگزان سنتز شد. از الکترون دهنده خارجی سیکلوهگزیل متیل دی متوکسی سیلان استفاده شد. با تغییر فشار مونومر از  1bar تا 1.7barو مقدار هیدروژن از 0.01L  تا 0.13L  گستره ای از خواص برای نمونه های سنتزشده به دست آمد.

یافته ها

بیشترین مقدار فعالیت و شاخص تک سوآرایشی در 0.06 هیدروژن و فشار مونومر1.4bar، به ترتیب برابر با kgPB-1/gTi.barB-1 24.76 و %97 به دست آمد. نمونه هایی با متوسط وزن مولکولی وزنی  149500g/molتا  913000g/mol، شاخص پراکندگی وزن مولکولی 2.49 تا 4.29 شدت جریان مذاب 0.19 تا بیش از 100 و چگالی 0.876g/cm3  تا 0.911g/cm3 برای شکل بلوری I و شاخص تک سوآرایشی %81 تا %97 سنتز شد. بیشترین شاخص پراکندگی وزن مولکولی (توزیع پهن) به نمونه سنتزشده با فشار مونومر 1.4و 0.1L هیدروژن و کمترین شاخص تک سوآرایشی به نمونه سنتزشده با فشار مونومر  1bar و مقدار هیدروژن 0.13L مربوط است. قابلیت این کاتالیزگر در مقایسه با نتایج سایر پژوهش ها تولید محصول با توزیع وزن مولکولی باریک تر است. مقایسه خواص مکانیکی تنش در نقطه پارگی و مقدار ازدیاد طول تا پارگی با نتایج سایر کارهای پژوهشی نشان دهنده افزایش مقدار ازدیاد طول تا پارگی است. با گسترش شرایط عملیاتی تنوع نوع و تجاری سازی امکان پذیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491062 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!