ارزیابی کارایی چند حشره کش برای کنترل زنجرک مو Arboridia kermanshah در انگور یاقوتی منطقه سیستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنجرک مو Arboridia kermanshah از آفات مهم انگور در منطقه سیستان است که با تخم گذاری در نسوج برگ، تغذیه از شیره نباتی و انتقال عوامل بیماری زای ویروسی باعث ضعف درختان و کاهش کمی و کیفی محصول انگور می شود. این آفت در طول سال های اخیر در باغات انگور سیستان به شدت گسترش یافته است. در این پژوهش کارایی هفت حشره کش در مقایسه با شاهد روی کنترل زنجرک مو با محلول پاشی روی شاخ و برگ های انگور در سالهای 1398 و 1399 بررسی شد. حشره کش های مورد مطالعه شامل تیامتوکسام (آکتارا WG 25%) به نسبت 3/0 در هزار، تیاکلوپراید (بیسکایا OD 24%) به نسبت 5/0 در هزار، اسپیروتترامات (مونتو SC 10%) با غلظت های 75/0 و یک در هزار، ایمیداکلوپراید (کونفیدور SC 35%) با دز 5/0 در هزار، فیپرونیل (ریجنت G 0.2 %) به نسبت 1-5/0 لیتر در هکتار، کلرفلوآزوران (اتابرون EC 5%) به نسبت 4/0 در هزار بود. کارایی حشره کش ها، هفت روز پس از سم پاشی به ترتیب در سال های اول و دوم برای تیامتوکسام 100و 10/90، تیاکلوپراید33/99 و 06/91، آسپیروتترامات 75/0 در هزار74/99 و 97/71، آسپیروتترامات یک در هزار 79/99 و 14/83، ایمیداکلوپراید 63/95 و 56/97، فیپرونیل 22/84 و97/71، کلرفلوآزوران 13/84 و 84/66 درصد بود. حشره کش های فیپرونیل و کلرفلوآزوران اثر کمتری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. به طورکلی حشره کش های تیامتوکسام، تیاکلوپراید، آسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید برای کنترل زنجرک مو می توانند قابل توصیه باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!