مهارت های ارتباطی بین فردی در بین دندان پزشکان بیرجند در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. دندان پزشکان به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین نمره مهارت های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دندان پزشکان بیرجند انجام شد.

روش ها:

 این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1399 بر روی 120 دندان پزشک عمو می و متخصص بیرجند انجام گرفت. روش نمونه گیری سرشماری بود و 99 نفر پرسشنامه استاندارد 31 سوالی ارتباطات مشاوره دندان پزشکی را که در پنج حیطه معارفه، تاریخچه، معاینه، خاتمه و بیمار بود را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های تی و آنالیز واریانس تحلیل شد.

یافته ها: 

5/44 درصد (44 نفر) از دندان پزشکان عمو می و متخصص مورد بررسی در بازه ی سنی 39-30 سال بودند. میانگین نمره مهارت ارتباط بین فردی در دندان پزشکان عمو می 114/75±22/834 و در دندان پزشکان متخصص123/73±19/226 به دست آمد. بین متغییر سن، جنس، رتبه علمی و سابقه کار با نمره مهارت ارتباط بین فردی دندان پزشکان، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. ارتباط معنادار آماری بین میانگین نمره مهارت های ارتباطی دندان پزشکان و گذراندن دوره آموزش مهارت های ارتباطی مشاهده شد (05/0-Value<P).

نتیجه گیری: 

نتایج مطالعه نشان داد که مهارت های ارتباط بین فردی دندان پزشکان از متوسط به بالا بوده است و با توجه به وجود ارتباط بین آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباطی، برنامه ریزی برای آموزش مهارت های ارتباطی موثر و برگزاری کارگاه های عملی در این زمینه می تواند جهت بهبود وضعیت ارتباط بین فردی دندان پزشکان در اولویت قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491540 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!