تاثیر یادگیری مبتنی بر سناریو به روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر دستاورد یادگیری دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مقایسه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

یادگیری مبتنی بر سناریو با به کارگیری استراتژی های یادگیری فعال به دانشجویان فرصت تعامل و درگیر شدن در موقعیت را فراهم می کند. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی مقایسه ای یادگیری مبتنی بر سناریو به دو روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر دستاوردهای یادگیری دانشجویان پرستاری طراحی گردیده است.

روش ها:

 پژوهش حاضر مطالعه ای مداخله ای- مقایسه ای بود که در نیمسال اول تحصیلی 98-1397 انجام شد. 94 دانشجوی ترم 6 پرستاری دعوت به مطالعه شدند و با تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل، تدریس با کیس سناریو به روش پرسش و پاسخ و در گروه آزمون تدریس با کیس سناریو به روش بحث گروهی انجام شد. نمره ارزشیابی پایان نیمسال تحصیلی درس مراقبت های پرستاری در منزل به عنوان دستاورد یادگیری در دو گروه مقایسه شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. جهت تحلیل نمرات دو گروه از آزمون t مستقل، به منظور تعدیل متغیرها از آزمون آنالیز کوواریانس و جهت بررسی ارتباط ویژگی های دموگرافیک (سن و معدل) با دستاوردهای یادگیری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها: 

آزمون آنالیز کوواریانس با تعدیل متغیرها در دو گروه نشان داد که نمره درس مراقبت پرستاری در منزل به عنوان دستاورد یادگیری با روش تدریس رابطه معنادار داشت (05/0-Value<P) به طوری که میانگین نمره در روش بحث گروهی بیشتر از گروه پرسش و پاسخ با استفاده از یادگیری مبتنی بر سناریو بود.

نتیجه گیری: 

این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از یادگیری مبتنی بر سناریو با روش های بحث گروهی می تواند منجر به تسهیل و ارتقای یادگیری دانشجویان گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491542 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!