ارزیابی کیفیت دوره آموزشی در بخش مسمومیت ها از دیدگاه دستیاران تخصصی رشته های مختلف بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در بستر دانشگاهی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی گامی اساسی برای ارتقاء کیفیت است که نتیجه آن می تواند تربیت دانشجویان توانمند باشد. هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه های دستیاران در بیمارستان بهارلو و مقایسه وضعیت موجود با انتظارات آن ها تعیین شد تا بتوانیم با بررسی شکاف کیفیتی، برنامه ای موثر و همه جانبه در جهت بالا بردن کیفیت خدمات آموزشی داشته باشیم.

روش ها:

 این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی همه ی 82 دستیاری که دوره آموزشی یک ماهه خود را طی سال های 1397 تا 1398 در بخش مسمومین بیمارستان بهارلو دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرده بودند، انجام شد. در این مطالعه، شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارایه شده به دستیاران با استفاده از پرسشنامه سروکوال ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی زوجی و تی مستقل انجام گرفت.

یافته ها:

 میانگین سنی شرکت کنندگان 88/5±41/34 سال بود. نتایج نشان دادند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات، تفاوت معنی داری میان ادراک و انتظارات دستیاران وجود داشت (001/0-Value<P). شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت مشاهده شد، اما به ترتیب بیش ترین و کم ترین شکاف کیفیت خدمات آموزشی مربوط به بعد اطمینان (23/3-) و بعد فیزیکی و ملموسات (07/2-) بود.

نتیجه گیری: 

به طور کلی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به دستیاران بخش مسمومین بیمارستان بهارلو شکاف منفی وجود دارد که نشان دهنده برآورده نشدن انتظارات دانشجویان است. توصیه می شود به منظور کاهش این شکاف در سیستم آموزشی بازنگری صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491543 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!