عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افت تحصیلی، از معضلات اساسی هر سیستم آموزشی است که نه تنها دارای پیامدهای شخصی، بلکه به عنوان یک معضل تاثیرگذار اجتماعی، منجر به به اتلاف هزینه های آموزشی و اختلال در نظام آموزش عالی هر کشوری خواهد گردید. بنابراین، پژوهش حاضر، با هدف تعیین عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

روش ها:

 این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، به روش مقطعی، در سال 92-1391 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش، تمام دانشجویان استعداد درخشان دچار افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که 53 نفر بودند، جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته عوامل افت تحصیلی، شامل چهار حیطه ی عوامل مربوط به دانشجو، دانشگاه و محیط آموزشی، خانواده و جامعه و مدرس استفاده شد. روایی پرسشنامه، به روش اعتبار محتوایی و پایایی آن، با آلفای کرونباخ برابر 83/0 اثبات شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS  انجام شد.

یافته ها: 

مهمترین عوامل موثر بر افت تحصیلی، شامل نبود انگیزه ی کافی، لذت نبردن از مطالعه، مشکلات روحی ناشی از ناسازگاری با محیط، پایین بودن کیفیت تدریس اساتید، استاندارد نبودن سوالات امتحانی، نبود سیستم تشویق، عدم توجه کافی به دانشجویان استعداد درخشان از سوی مسیولین و عدم برنامه ریزی مناسب آموزشی بود. در تحلیل واریانس، افت تحصیلی با اشتغال (036/0P-Value=)، وضعیت سکونت (018/0P-Value=)، وضعیت اقتصادی (026/0P-Value=)، ابتلا به بیماری (009/0P-Value=)، تحصیلات والدین (043/0P-Value=)، نوع برنامه ریزی (010/0P-Value=)، وضعیت حضور در کلاس (012/0P-Value=) و علاقه به رشته ی فعلی (21/0P-Value=)، همبستگی معنی دار داشت.

نتیجه گیری:

 عوامل مختلفی بر افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان موثر است؛ کشف این عوامل و ارایه ی راه کارهایی به مدیران آموزشی، امری ضروری و پیشنهادی برای پژوهشگران است.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491544 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!