عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مهم ترین شاخص عملکرد دانشگاه، یادگیری دانشجویان بوده که برای سنجش آن می توان از عملکرد تحصیلی آن ها استفاده کرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است.

روش ها: 

مطالعه حاضر به صورت مقطعی، در سال تحصیلی 98-97 بر روی 100 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته پزشکی عمومی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پایا و روا و شامل اطلاعات دموگرافیک و عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای AMOS و SPSS  و با استفاده از معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: 

در این مطالعه، میانگین سن دانشجویان 02/19 سال و بیشترین تعداد آن ها 74 نفر (74 درصد) زن بودند. در این پژوهش  بین جنسیت (058/0P-Value=)، محل سکونت دانشجویان (088/0P-Value=) و اشتغال دانشجویان (0795/0P-Value=) با عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است و متوسط وضعیت اقتصادی خانواده (018/0P-Value=)، میزان تحصیلات والدین (023/0P-Value=)، شناخت از رشته و نقش حرفه ای (001/0P-Value=)، فضا و محیط فیزیکی (001/0P-Value=) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر بوده و تفاوت معنی داری را نشان داد.

نتیجه گیری:

 براساس نتایج مطالعه ی حاضر، توجه به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان از دیدگاه خود دانشجویان به عنوان ذی نفعان می تواند در روند تحصیلی دانشجویان، افزایش پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی آنان تاثیرگذار باشد. لذا پیشنهاد می گردد نهادهای آموزشی برنامه ریزی دقیق و منسجمی در زمینه ارتقاء عوامل نامبرده و رفع نواقص احتمالی آن ها داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!