اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر مشکلات برونی سازی شده (پرخاشگری و بزهکاری) دانش آموزان قلدر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر مشکلات برونی سازی شده دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان قلدر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 30 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های قلدری (Ellie Noise, 2001) و مشکلات رفتاری آخن باخ فرم نوجوانان را تکمیل نمودند، سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفت. در نهایت از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان متمرکز بر شفقت، بر مولفه پرخاشگری دانش آموزان قلدر تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد درمان متمرکز بر شفقت، بر مولفه بزهکاری دانش آموزان قلدر تاثیر معناداری دارد؛ در نتیجه می توان گفت درمان متمرکز بر شفقت، عامل مهم و تاثیرگذاری بر کاهش مشکلات برون سازی شده (پرخاشگری و بزهکاری) دانش آموزان است.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!