تبیین رابطه بین اظهارنظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس بر مدیریت سود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش به تبیین رابطه بین اظهار نظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس  بر مدیریت سود در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل داده های320 شرکت طی سال های 1399-1389 بوده که با استفاده از معیارهای سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شده و با نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوز تجزیه و تحلیل گردیده اند. در مرحله اول با استفاده از روش پروبیت اثر متغیرهای کیفیت حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های کیفی حسابرس رابطه معنی داری با نوع اظهار نظر حسابرس دارند. در مرحله دوم با تحلیل روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و ویژگی های کیفی حسابرس در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا که با معیار های 1-نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 2- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، رابطه وجود دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با معیارهای 1- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، 2- نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 3- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، نیز برقرار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491869 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!