تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تفکر استراتژیک با جامعیتی که ایجاد می کند باعث درک بهتر مدیران و کارکنان از سازمان شده، ارتباط و تعامل بیشتر بین کارکنان و مدیران را باعث شده و باعث بهره وری بیشتر کارکنان می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شهرداران، مدیران بخش های مختلف ازجمله مدیر خدمات عمومی، مدیر حراست، مدیریت پارک موتوری، مدیر فنی شهرداری های شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال 1401 تشکیل داده اند که تعداد آن ها 186 نفر می باشد. حجم نمونه درروش پیمایش بر اساس فرمول کوکران 126 نفر تعیین گردید.  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد مولفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491871 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!