تدوین الگوی حکمرانی شرکتی با رویکرد کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کارآفرینی شرکتی نقش کلیدی در موفقیت شرکت ها دارد. هدف از تحقیق حاضر، تدوین الگوی حکمرانی شرکتی با رویکرد کارآفرینی  و مسیولیت اجتماعی می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط با کارآفرینی شرکتی، حکمرانی و مسیولیت اجتماعی و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. قلمرو زمانی از سال 1398تا1400 می باشد. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی 17 نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشند. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی از مقالات و متون مرتبط و در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهش مناسب است. مدل نهایی دارای 4 بعد و  15 مولفه و 71  شاخص می باشد. در تبیین یافته های این تحقیق، حکمرانی تاثیر معناداری بر کارآفرینی شرکتی وکارآفرینی شرکتی، تاثیر معناداری بر مسیولیت اجتماعی شرکت و در نهایت عملکرد شرکت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491873 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!