ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی قضائی (قضات): الگوی داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‌های بهره‌وری قضات است که نقش بسیار مهمی در جامعه و ساختار دولت ایفا می‌کنند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) انجام شد. مطابق با الگوی نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد، جامعه آماری شامل تمامی قضات قوه قضاییه بوده است. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل بهره‌وری قضات بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد منجر شد. در نهایت، الگویی برای بهره‌وری قضایی (قضات) شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند برای افزایش بهره‌وری، مدیران باید به تمامی مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی‌شده در این الگو (مدل) به‌دقت توجه کنند و درخصوص هر یک از آنها اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند. نتایج پژوهش همچنین لزوم توجه به بهره‌وری منابع انسانی قضایی را نشان می‌دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491898 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!